Foto Schievink

Inleiding

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Foto Schievink omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid ziet op de door Foto Schievink aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Je wordt aangeraden om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Foto Schievink is statutair gevestigd te Papendrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 24320487 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid is Foto Schievink bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur op telefoonnummer 078-6159358. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fotoschievink.nl. Tot slot is op de website een contactformulier beschikbaar.

 

Verwerken van persoonsgegevens

 

Foto Schievink als verwerker

Foto Schievink maakt foto's in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen, particulieren en bedrijven. Vervolgens worden de foto's in sommige gevallen door Foto Schievink online ter beschikking gesteld aan bijvoorbeeld de ouders van schoolgaande kinderen of werknemers van de betreffende bedrijven. De foto's blijven voor bepaalde tijd beschikbaar. Al deze activiteiten voert Foto Schievink uit in opdracht van de opdrachtgevers. Foto Schievink wordt daarom voor deze activiteiten aangemerkt als 'verwerker' als bedoeld in de privacywetgeving.

 

Foto Schievink als verantwoordelijke
Zoals aangegeven worden sommige foto's online beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld ouders van schoolgaande kinderen en werknemers van een bepaald bedrijf. Voor die personen is het mogelijk om de voor hen relevante foto's te bestellen. Als men dat wil, wordt door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst met Foto Schievink aangegaan. Bij het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst worden persoonsgegevens door Foto Schievink verwerkt. Dit zodat de betreffende foto's uiteindelijk bezorgd kunnen worden bij de personen die de foto's besteld hebben. Het gaat hier om een gegevensverwerking van de gewenste foto's, de NAW-gegevens en het e-mailadres van de personen die de foto's bestellen. Deze gegevens mag Foto Schievink verwerken omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. De NAW-gegevens en het e-mailadres van personen die een bestelling plaatsen worden verder niet opgeslagen.


De door Foto Schievink gemaakte foto's worden door Foto Schievink ook verwerkt om deze voor bepaalde tijd te bewaren. Deze gegevensverwerkingen voert Foto Schievink in opdracht van de scholen, particulieren en bedrijven uit, zodat bijvoorbeeld ouders van kinderen altijd bestellingen van foto's kunnen plaatsen.

Als Foto Schievink voor deze gegevensverwerkingen als 'verantwoordelijke' wordt aangemerkt, dan zijn deze gegevensverwerkingen noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Schievink. Dit belang bestaat concreet uit het kunnen aanbieden van dienstverlening die over het algemeen door de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) als positief wordt ervaren. De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s)) worden over deze gegevensverwerkingen geïnformeerd en zij worden gewezen op de mogelijkheid om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Voor deze gegevensverwerkingen heeft Foto Schievink (zekerheidshalve) ook toestemming gevraagd aan de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (dan wel van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) vóórdat door hen een bestelling is geplaatst. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan).


Op de website van Foto Schievink is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden persoonsgegevens verwerkt zodat Foto Schievink de vraag, klacht of andersoortige communicatie af kan handelen. Het verstrekken van de persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Foto Schievink. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Foto Schievink om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

 

 

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Foto Schievink de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Foto Schievink BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: Voor de naw gegevens die u ons vertrekt teneinde schoolfoto’s bij ons te kunnen bestellen, deze bewaren wij zolang de schoolfoto’s online te bestellen zijn. Dit zal maximaal 2 jaar zijn, maar in veel gevallen maar een jaar. Uw gegevens staan slechts gekoppeld aan uw bestelling/ order.

 

Beveiliging

Foto Schievink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Foto Schievink heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo is de bestelsite van Foto Schievink onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat.

 

Bewerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Foto Schievink worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Foto Schievink en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan gebruik worden gemaakt van de genoemde contactmogelijkheden. Deze rechten komen in voorkomend geval ook toe aan de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto Schievink BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De huidige versie is het laatst gewijzigd op 09-03 -2019.